Site banner
Thứ bảy, 2. Tháng 3 2024 - 19:24

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre lần thứ X và tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng 24/11/2023, tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 cho 76 cán bộ là Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2023-2028 và Ban Thường vụ Hội Nông dân Hội Nông dân xã, thị trấn. Đây là hoạt động nhằm quán triệt và tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội, thấy rõ vai trò, vị thế của Hội, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, hội viên, từ đó tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bàn, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, với chủ đề: “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; khơi dây khát vọng, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng Bến Tre giàu mạnh” và cũng xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong đó nhấn mạnh 02 nhiệm vụ trọng tâm, 02 nhiệm vụ đột phá, 13 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ và 10 đầu việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội như (1) Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội gắn với nâng cao chất lượng hội viên; (2) Nâng chất chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp gắn với thương mại điện tử; (3) Nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2024- 2028; (4) Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo phát triển đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2023 – 2028; (5) Thiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và nâng chất lượng hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2023-2028; (6) phối hợp tuyên truyền, vận động, tham gia phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2023 – 2028; (7)"Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới"; (8) tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, giai đoạn 2023 – 2028; (9) Phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2023 – 2028; (10) Tuyên truyền vận động xây dựng mô hình sản xuất thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2028.

Cũng trong hội nghị, đồng chí Trần Trọng Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, tư tuởng và hành động của cán bộ, hội viên nông dân về quan điểm, định hướng, mục tiêu và những giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày l6/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Các kỳ Đại hội toàn quốc, nhất là tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (theo đề cương Hướng dẫn Số  87 -HD/BTGTU, ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Với tinh thần trách nhiệm cao các cấp Hội trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quyết tâm tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biều Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Trần Trọng Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhấn mạnh

HND huyện Châu Thành