Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 21:18

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Về việc tuyên truyền 10 sự kiện, thành tựu nổi bật tỉnh Bến Tre năm 2022