Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:10

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị những tháng đầu năm 2023

Trong những tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Bến Tre thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư; tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Hội sở chính giao ngay từ những tháng đầu năm; Cấp ủy, chính quyền,  các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, và các sở, ban ngành... tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách.

Nguồn vốn cho vay: đạt 3.664 tỷ đồng, tăng 279,9 tỷ đồng (8,27%) so đầu năm. Nguồn vốn huy động: đạt 535 tỷ đồng, hoàn thành 20,4% kế hoạch, tăng 6,12 tỷ đồng (1,16%) so với đầu năm, trong đó: huy động qua Tổ đạt 210,7 tỷ đồng, đạt 173,43% kế hoạch, tăng 26,02 tỷ đồng (14,1%) so với đầu năm, chiếm 5,87%/ dư nợ (+0,5% so đầu năm); huy động vốn của tổ chức, cá nhân đạt 324,29 tỷ đồng, giảm 19,895 tỷ đồng (-5,8%) so với đầu năm.

Doanh số cho vay đạt 211,549 tỷ đồng, thực hiện đạt 73,36%, chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng với số tiền 207,261 tỷ đồng, với 14.320 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Trong đó có 725 lượt hộ nghèo, 1.059 lượt hộ cận nghèo, 548 lượt hộ mới thoát nghèo, 526 lượt hộ vay chương trình học sinh sinh viên, 7.604 hộ vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 2.917 lượt hộ vay chương trình quỹ quốc gia tạo việc làm, hỗ trợ, duy trì và mở rộng việc làm, 134 người lao động đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, 799 hộ vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, 8 thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Tổng dư nợ đạt 3.588 tỷ đồng, tăng 206,696 tỷ đồng (6,11%) so với đầu năm, với 109.128 khách hàng còn dư nợ; dư nợ bình quân mỗi khách hàng là 32,9 triệu đồng. Trong đó: dư nợ nguồn vốn Trung ương đạt 3.433 tỷ đồng, tăng 163,907 tỷ đồng (5,01%) so đầu năm; dư nợ nguồn vốn địa phương đạt 154,842 tỷ đồng, tăng 42,789 tỷ đồng (38,18%) so đầu năm.

Ảnh: BĐD HĐQT họp quý I triển khai nhiệm vụ năm

Bên cạnh đó, Chi nhánh quyết liệt triển khai, thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP về chương phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19. Tổng dư nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP đạt 166,720 tỷ đồng (trong đó: cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 150 tỷ đồng, bằng đầu năm; cho vay nhà ở xã hội đạt 9,332 tỷ đồng; Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến đạt 6,412 tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 976 triệu đồng), đạt 93,19% dư nợ kế hoạch.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi nhánh đã tích cực phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội và Ban quản lý Tổ TK&VV; xây dựng kế hoạch củng cố hoạt động, dư nợ ủy thác giữa các đoàn thể, nhằm tạo điều kiện cho Hội CCB và Đoàn thanh niên tăng dư nợ ủy thác. Các đoàn thể thực hiện tốt các công việc ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch xã, hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn; rà soát, bình xét cho vay, giải ngân, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dư nợ ủy thác đạt 3.557 tỷ đồng, chiếm 99,13% tổng dư nợ; trong đó: Dư nợ Hội Phụ nữ 1.514 tỷ đồng, chiếm 42,56% (+0,04%), Dư nợ Hội Nông dân 1.239 tỷ đồng, chiếm 34,84% (-0,35%), Dư nợ Hội Cựu chiến binh 457 tỷ đồng, chiếm 12,86% (+0,13%), và Dư nợ Đoàn Thanh niên 346 tỷ đồng, chiếm 9,74 % (+0,19%) dư nợ ủy thác.

Với kết quả hoạt động của Chi nhánh trong những tháng đầu năm, Chi nhánh đã góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh