Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 22:58

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Thông báo giá mua điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2023

THÔNG BÁO

Giá mua điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2023

Căn cứ Công văn 148/EVN-KD+TCKT ngày 10/01/2023 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc thông báo giá mua điện mặt trời mái nhà năm 2023;

Căn cứ vào hợp đồng mua bán điện cho hệ thống điện mặt trời mái nhà được ký kết giữa các chủ đầu tư với các Điện lực huyện/thành phố trực thuộc Công ty Điện lực Bến Tre.

Công ty Điện lực Bến Tre trân trọng thông báo giá mua điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2023 như sau:

Đối với các dự án điện mặt trời mái nhà có ngày vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trước ngày 01/7/2019: Giá mua điện trong năm 2023 là 2.207 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 9,35 UScents/kWh).

- Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến 31/12/2020: Giá mua điện trong năm 2023 là 1.978 VNĐ/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (tương đương 8,38 UScents/kWh).

   Trân trọng thông báo !             

                                                                                          Bến Tre, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Công ty Điện lực Bến Tre