Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:19

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và Chuyên đề lịch sử Đảng cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2024

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Ba Tri vừa phối hợp Trung tâm chính trị huyện tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và Chuyên đề lịch sử Đảng cho 85 cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2024.

Tại buổi tập huấn, các học viên được các giảng viên kiêm chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Thường trực Hội Nông dân huyện triển khai 08 chuyên đề về: Nghiệp vụ công tác Hội cơ sở; Tổ chức Hội Nông dân cơ sở; Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Lịch sử cách mạng địa phương; Bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Quang cảnh lớp tập huấn

Sau lớp tập huấn, Hội Nông dân huyện phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 01 ngày đi thực tế thăm các di tích lịch sử, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Trà Vinh.  

Thông qua buổi tập huấn huấn nghiệp vụ công tác Hội và Chuyên đề lịch sử Đảng, các học viên được trang bị thêm những kiến thức về vị trí, vai trò, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam; Giới thiệu, hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về công tác nghiệp vụ Hội ở cơ sở. Nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ngọc Duy