Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:19

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẾN TRE

 

Hội Nông dân tỉnh gồm 02 Ban, Văn phòng.
Hội Nông dân cấp huyện gồm 08 huyện, 01 Thành phố
973 Chi hội, 7028 tổ hội, 136.816 hội viên nông dân
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẾN TRE

 
 
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÁC CẤP HỘI TRONG TỈNH