Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 21:59

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025