Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:09

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

NHCSXH tỉnh Bến Tre tập huấn cho cán bộ kiêm nhiệm Một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng theo dõi và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách

Trong những năm qua tín dụng chính sách xã hội được xem là công cụ của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Với mô hình hoạt động đặc thù, cho vay uỷ thác qua các tổ chức chính trị-xã hội là Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; uỷ nhiệm cho vay qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Với hệ thống được phủ khắp, nguồn vốn ưu đãi đã triển khai đến được các vùng nông thôn, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, đang phát huy hiệu quả và được người dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, kết quả hoạt động của Chi nhánh được củng cố và có những thay đổi cả về chất và lượng. Nguồn vốn không ngừng được tăng lên, nợ quá hạn ổn định qua các năm, dư nợ bình quân trên 1 hộ vay, hiệu quả sử dụng vốn ngày càng được nâng cao đã góp phần giúp hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo được thoát nghèo, xây dựng được công trình nước sạch và vệ sinh đạt chuẩn, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho những công nhân, viên chức, người lao động,...

Quang cảnh Hội nghị tập huấn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh

Đạt được kết quả trên, hàng năm NHCSXH tỉnh Bến Tre đã xác định nơi cốt lõi để triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách là chính quyền địa phương, tổ chức chính trị-xã hội nhận uỷ thác cấp xã, Ban quan lý Tổ TK&VV cũng như các cá nhân có liên quan. Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ này, phải thường xuyên thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn,… Với mục tiêu là mỗi cán bộ Hội, thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV là một cán bộ kiêm nhiệm của NHCSXH. Do vậy, công tác đào tạo, tập huấn của NHCSXH thời gian qua đặc biệt được xem trọng và luôn được thực hiện thường xuyên hàng năm.

Trong năm 2023, ngay từ đầu năm, toàn Chi nhánh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách cho cán bộ kiêm nhiệm bao gồm: Cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban giảm nghèo, cán bộ hội, đoàn thể cấp xã, Trưởng ấp và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, NHCSXH tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ hội, đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. NHCSXH huyện sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ Ban giảm nghèo; hội, đoàn thể cấp xã; Trưởng các ấp, khu phố và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

Thông qua các lớp tập huấn cán bộ NHCSXH đã truyền đạt đến các đối tượng tham dự tập huấn một số kiến thức cơ bản như: Lịch sử hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ, định hướng xây dựng và phát triển của NHCSXH,… các chương trình tín dụng chính sách hiện nay đang thực hiện; nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân; hội, đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong việc theo dõi, quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trên từng địa bàn…

Đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre đã thực hiện tập huấn hoàn thành 85,1% kế hoạch được giao (6.649 người/7.813 người). Trong đó, đã tập huấn cho 72 cán bộ Hội-Đoàn thể cấp huyện, 157 Chủ tịch UBND cấp xã, 487 Trưởng cấp ấp, 74 cán bộ giảm nghèo, 283 Hội-Đoàn thể cấp xã, 5.576 thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV.

Bên cạnh đó, thông qua các lớp tập huấn còn tạo điều kiện để các thành phần tham dự tập huấn được giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc nâng cao hiệu quả công tác theo dõi và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại cơ sở.

 

Thanh Tâm, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh