Site banner
Thứ ba, 18. Tháng 6 2024 - 0:30

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam cùng Hội-Đoàn thể nhận ủy thác triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 07/7/2021, tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện-Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện-Hội Nông dân huyện-Hội Cựu Chiến binh huyện và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã tổ chức họp giao ban định kỳ 2 tháng/lần nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tuợng chính sách khác trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 7,8/2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên theo dõi hoạt động ủy thác của 04 tổ chức chính trị - xã hội huyện; Ban Giám đốc và cán bộ tín dụng Phòng giao dịch huyện. Tại cuộc họp đã đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác trong 6 tháng. Đội ngũ cán bộ Phòng giao dịch và cán bộ tổ chức chính trị xã hội các cấp đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao.

Đến ngày 30/6/2021, dư nợ thực hiện theo phuơng thức ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức CTXH là 339.159 triệu đồng, tăng 13.894 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 99,63% dư nợ NHCSXH trên địa bàn huyện, với 12.090 hộ vay thông qua 361 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) giảm 5 tổ so đầu năm do kiện toàn Tổ TK&VV, thực hiện giao dịch tại 16/16 Điểm giao dịch xã. Trong đó, dư nợ ủy thác thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ là 148.281 triệu đồng (chiếm 43,72%), Hội Nông dân là 123.267 triệu đồng (chiếm 36,34%), Hội Cựu Chiến binh là 32.790 triệu đồng (9,66%) và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 34.821 triệu đồng (chiếm 10,26%). Nợ quá hạn 673 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,2%. Gắn liền với việc tăng truởng dư nợ, chất luợng tín dụng tiếp tục củng cố, công tác củng cố Tổ TK&VV được quan tâm, kiện toàn.

Đồng thời, các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp với NHCSXH triển khai tốt nội dung văn bản liên tịch đã ký kết theo văn bản số 3948/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB- ĐTNCSHCM ngày 03/12/2014. Phối hợp làm tốt công tác củng cố và nâng cao chất luợng hoạt động của Tổ TK&VV và hoạt động giao dịch xã. Theo kết quả đánh giá, phân loại Tổ TK&VV đến 30/6/2021, số luợng tổ xếp loại tốt là 305 tổ (chiếm 84,49%), tổ xếp loại khá là 45 (chiếm 12,47%), tổ trung bình 9 tổ (chiếm 2,49%), 03 tổ yếu (chiếm tỷ lệ 0,55%). Hoạt động tiền gửi tổ viên được quan tâm thực hiện, có 100% số Tổ TK&VV có số dư tiền gửi tiết kiệm với hơn 99,9% tổ viên tham gia đạt 23.750 triệu đồng, tăng 610 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 7% so dư nợ. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Nợ quá hạn giảm 92 triệu đồng so đầu năm.

Bên cạnh đó NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện đã phối hợp thực hiện: Tuyên truyền, tham gia và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách mới, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, đảm bảo an toàn cho Điểm giao dịch xã. Triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách, cho vay nhà ở xã hội, tập huấn đối tượng ngoài ngành, giải ngân kịp thời cho các hộ vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV theo văn bản 1466/NHCS-TDNN, dư nợ của Tổ TK&VV từng bước được nâng lên, chất lượng tín dụng có chuyển biến tích cực…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ủy thác cho vay vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như: Các chỉ tiêu cơ bản chưa thực hiện hoàn thành về Tăng trưởng dư nợ về cho vay nhà ở xã hội và thương nhận hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, huy động tiền gửi tiết kiệm, chất lượng hoạt động nhận ủy thác chưa đồng đều giữa các Hội cấp xã, chưa chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, ủy nhiệm; Một số xã có chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV không đồng đều, công tác củng cố, kiện toàn Tổ TK&VV chưa triệt để, còn một số tổ chưa thực hiện tốt quy ước hoạt động của Tổ,…;

Ảnh: Hội phụ nữ xã Bình Khánh hỗ trợ người dân giao dịch với NHCSXH

(Ảnh chụp trước khi bùng phát dịch)

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác trong năm 2021, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phục vụ sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, NHCSXH huyện và các Hội-Đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện thống nhất thực hiện các nội dung:

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, bổ sung nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội 500 triệu đồng để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Quyết định 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chính sách tín dụng mới được ban hành: Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; văn bản số 6019/NHCS-TDSV ngày 30/6/2021 về việc cho vay đối với người chấp hành xong hình phạt tù; Nghị định 68-NQ/CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tiếp tục củng cố các Hội, Tổ hoạt động yếu, kém. Thay đổi tổ trưởng hoạt động không hiệu quả, Hội-Đoàn thể hoạt động yếu. Chú trọng trẻ hóa đội ngũ Ban quản lý Tổ TK&VV để nắm bắt, tuyên truyền các chủ trương về tín dụng chính sách được nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn.

          Hội-Đoàn thể nhận ủy thác và NHCSXH huyện thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác đã ký; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động của các tổ chức Hội-Đoàn thể cấp xã, hoạt động của Tổ TK&VV và kiểm tra sử dụng vốn của người vay, việc kiểm tra đúng thực chất. Trong đó, tập trung chỉ đạo Hội-Đoàn thể nhận ủy thác cấp xã thực hiện tốt việc giám sát toàn diện các hoạt động của Tổ TK&VV, đặc biệt là giám sát bằng phương thức trực tiếp tham gia họp và chỉ đạo trong các buổi họp bình xét cho vay; giám sát các phiên giao dịch tại xã và hướng dẫn, sắp xếp cho Ban quản lý Tổ và tổ viên khi đến giao dịch với ngân hàng theo giờ đã quy định...

Tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách đảm bảo giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống; thực hiện tốt công tác quản lý nợ, phân tích, đánh giá để có giải pháp cụ thể xử lý thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng, ngăn chặn nợ xấu phát sinh; hướng dẫn và kịp thời xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch tại xã; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội-Đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV. Trong đó, tập trung vào các đơn vị có chất lượng hoạt động tín dụng thấp, tổ có quy mô nhỏ,....

Thanh Tâm-NHCS huyện Mỏ Cày Nam