Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:55

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân xã Phú Phụng huyện Chợ Lách thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách ưu đãi

Hội Nông dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách là một trong 04 Hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Thực hiện theo các nội dung được Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi sâu, rộng đến các đối tượng thụ hưởng tại địa phương; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát hoạt động tổ Tiết kiệm và vay vốn; công tác bình xét cho vay, tạo điều kiện để các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đến nay, Hội Nông dân xã Phú Phụng thực hiện nhận ủy thác cho vay 10 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ quản lý trên 7,6 tỷ đồng với 228 khách hàng còn dư nợ, chiếm 31% dư nợ ủy thác toàn xã. Hội quản lý 6 tổ Tiết kiệm và vay vốn phân bổ đều trên 4 ấp, huy động vốn thông qua tổ viên đạt gần 750 triệu đồng.

Ảnh: Mô hình Hoa kiểng Hội Nông dân xã Phú Phụng

 

Nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi Hội nông dân xã đã giúp cho hơn 71 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn về sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 136 lao động nhàn rỗi tại địa phương, tiếp sức cho hơn 64 học sinh sinh viên đến trường, xây dựng 2 căn nhà ở xã hội,… Từ nguồn vốn trên, Hội Nông dân đã giúp cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương vươn lên thoát nghèo góp phần phát triển kinh tế địa phương, thực hiện an sinh xã hội.

Theo ông Võ Tấn Truyền - Chủ tịch Hội Nông dân xã, nhờ chuyển tải tốt các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP, đặc biệt là chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP và các đề án cho vay giải quyết việc làm của UBND tỉnh và UBND huyện đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn xã nói chung và hội viên Hội Nông dân nói riêng kịp thời, đã tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ mảnh đất quê hương.

Thanh Hóa - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách