Site banner
Thứ hai, 17. Tháng 6 2024 - 23:59

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân xã Khánh Thạnh Tân làm tốt công tác phối hợp ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về “Tín dụng với người nghèo và các đối tượng chính sách khác” ban hành và đi vào cuộc sống. Đây là chính sách lớn phù hợp với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Trên tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và chủ đề “Cán bộ, hội viên, nông dân Khánh Thạnh Tân đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và hội nhập quốc tế”. Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo của Hội Nông dân huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Hội Nông dân xã Khánh Thạnh Tân làm tốt công tác phối hợp ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc tập huấn cho Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn; Quản lý và cho vay, làm tốt công tác kiểm tra việc sử dụng vốn, động viên nhắc nhở hộ vay thực hiện nộp lãi, nợ gốc đúng hạn từ đó hạn chế được tình trạng nợ quá hạn. Đến cuối năm 2022, có 13 Tổ tiết kiệm và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, đã cho 552 hộ vay với tổng dư nợ 16,3 tỷ đồng, tăng 800 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Tập huấn nâng cao vai trò quản lý giữa NHCSXH và Hội Đoàn thể

nhận ủy thác NHCSXH và Hội đoàn thể nhận ủy thác

Việc triển khai vốn tín dụng chính sách ưu đãi góp phần quan trọng trong công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên, các loại hình tập hợp nông dân vào Hội được triển khai thực hiện như tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp được thuận lợi đã mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân, thu hút nông dân vào tổ chức Hội, từ đó công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội được triển khai thực hiện thường xuyên. nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, các chi, tổ Hội ngày càng được củng cố và phát triển; chất lượng hoạt động của các chi, tổ Hội được nâng lên; Do vậy công tác Hội và phong trào nông dân của xã đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

Được kết quả trên khẳng định sự gắn bó mật thiết giữa NHCSXH và các cấp hội. Một bên là Ngân hàng - tổ chức tài chính tín dụng chuyên nghiệp trực tiếp quản lý, thực hiện các hoạt động cho vay, thu hồi vốn theo qui định; Một bên là mạng lưới tổ chức Hội trải rộng khắp đến các chi tổ hội ở các ấp, tổ nhân dân tự quản, cùng hàng trăm cán bộ Hội tham gia thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã và đang là cầu nối đưa vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo dân chủ công khai và minh bạch góp phần giúp cho hội viên nói riêng và các hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhiều cơ hội tiếp cận vốn tín dụng chính sách.

Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân xã Khánh Thạnh Tân sẽ quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh là chỗ dựa cho nông dân trong sản xuất, là cánh tay đắc lực cho Đảng, đồng hành cùng chính quyền để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng thành công xã nông thôn mới. Tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác hội và xây dựng các phong trào nông dân  nhiệm kỳ 2023 – 2028 đạt nhiều thắng lợi mới.

 

Hiếu Trung - Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc