Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 12:42

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội VII Hội NDVN

Ngày 21.5, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều đã ký Công văn số 4087-CV/HNDTW về việc tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Đ.H
 
Công văn 4087 nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 2.11.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội ND các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, được BCH T.Ư Hội giao, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã tiếp thu các ý kiến BCH và biên tập Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI trình Đại hội Đại biểu Hội NDVN lần thứ VII. Ban Thường vụ T.Ư Hội yêu cầu Ban Thường vụ Hội ND các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nội dung như sau:
 
Thứ nhất: Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII.

Thứ 2: Ngay sau khi kết thúc Đại hội Hội ND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân gửi về Ban Thường vụ T.Ư Hội.

Theo đó, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN gợi ý một số nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội NDVN, nhiệm kỳ 2018-2023 ở kết cấu, bố cục báo cáo; tiêu đề báo cáo; chủ đề Đại hội; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2018-2023.
 

Về phần đánh giá kết quả, các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân tập trung thảo luận làm rõ tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng tổ chức Hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ…
 

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung xây dựng tổ chức Hội và giai cấp NDVN vững mạnh; tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng…     

Nguồn: Dân Việt