Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 21:54

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Giải pháp tăng trưởng và triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân huyện Bình Đại xác định việc phát triển, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện đã vận động tăng trưởng từ 1,4 tỷ đồng lên 5,7tỷ đồng, cho vay 54 lượt dự án với trên 400 lượt hộ vay. Các dự án được xoay vòng theo định kỳ 3 năm đối với vốn Trung ương và vốn tỉnh, định kỳ 02 năm đối với vốn huyện. Các dự án cho vay theo mô hình các hộ cùng sản xuất một loại ngành nghề, tập trung vào các tổ hợp tác, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, góp phần đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế tập thể. Đến nay, các dự án được quản lý, kiểm tra định kỳ, các dự án đều thực hiện đúng theo hợp đồng và không có nợ quá hạn.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội thường xuyên phối hợp xây dựng các chương trình, dự án, huy động tạo các nguồn lực tổ chức dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất; thông qua Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều hộ nông dân đã có vốn sản xuất kinh doanh thuận lợi, vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần tích cực trong việc giảm nghèo và giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tạo điều kiện cho hội viên nông dân an tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình giá cả các sản phẩm nông nghiệp không ổn định, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn ra thường xuyên đã gây thiệt hại đối với sản xuất của người nông dân. Nguồn vốn địa phương ít chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế của hội viên. Để thực hiện tốt công tác tăng trưởng và triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân trong thời gian tới. Hội Nông dân huyện Bình Đại tập trung thực hiện các giải pháp như:

Trước hết, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt đến cán bộ, hội viên, nông dân về hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân; tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng cường kêu gọi cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân.

Thứ hai, luôn chú trọng thời điểm phát động phong trào vận động Quỹ hỗ trợ nông dân, tránh chồng chéo với các cuộc vận động các loại quỹ khác ở địa phương. Số tiền quỹ vận động được Hội ủy thác cho các cơ sở Hội tương ứng với số Quỹ mà cơ sở đó vận động được để sử dụng; góp phần kích thích phong trào gây dựng Quỹ tại cơ sở Hội.

Thứ ba, tăng cường tham mưu báo cáo những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, đề ra giải pháp để khắc phục kịp thời. Tập trung kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân và xây dựng Đề án cụ thể theo tinh thần Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân sau khi có hướng dẫn cụ thể.

Thứ tư, hàng năm tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy, kịp thời báo cáo và lập các hồ sơ liên quan trình Ủy ban nhân dân huyện để thông qua Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt bổ sung từ nguồn ngân sách huyện sang Quỹ hỗ trợ nông dân. Thường xuyên tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, những nơi làm tốt, đạt thành tích vận động cao thì kịp thời biểu dương, khen thưởng để thúc đẩy phong trào xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân của các xã, thị trấn. Việc cho vay phải thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương Hội, đặc biệt là việc rà soát, xem xét của chủ dự án để chọn hộ vay đủ điều kiện tham gia dự án, kết hợp với việc quản lý thường xuyên, có kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, con giống, phân bón v.v… giới thiệu và làm cầu nối các doanh nghiệp để hỗ trợ đầu vào, đầu ra cho các dự án.

Thứ năm, hàng năm Hội Nông dân huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra Quỹ hỗ trợ nông dân đối với cơ sở Hội và kiểm tra thực tế hộ vay. Qua kiểm tra đánh giá những mặt được và chưa được để kịp thời lãnh chỉ đạo, hạn chế thấp nhất tỷ lệ nợ xấu, đồng thời nguồn vốn của Quỹ các cấp được bảo toàn, chất lượng tín dụng được đảm bảo, không để xảy ra những sai phạm và ngăn chặn những biểu hiện của tiêu cực.

Thứ sáu, để vốn vay sử dụng có hiệu quả, Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Hội lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, chọn những hội viên có chí thú làm ăn đang cần nguồn vốn hỗ trợ, những sản phẩm của dự án dễ được tiêu thụ, giá cả ổn định và có xu hướng phát triển tốt, tập trung cho các mô hình điển hình của cơ sở để xây dựng tổ liên kết trong sản xuất cùng phát triển và nhân rộng. Các nguồn vốn cho hội viên nông dân vay tập trung đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp.

Lê Minh Hảo, HND huyện Bình Đại