Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 22:17

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Công văn về tuyên truyền hưởng ứng tham gia các Cuộc thi tuyên truyền về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng