Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 22:11

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú nhằm lựa chọn những người có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú để làm cơ sở trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba xem xét quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử làm đại biểu dân cử, đảm bảo xứng đáng đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương lần thứ hai chọn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ trực tiếp, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người cư trú trên địa bàn được giới thiệu ứng cử làm đại biểu dân cử. Việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử và Nghị quyết liên tịch hướng dẫn về công tác hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, đảm bảo dân chủ, khách quan.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu HĐND được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên (không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn) tại ấp, khu phố do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì. Trưởng ban Công tác Mặt trận phối hợp với trưởng ấp, khu phố mời cử tri đến dự. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã trao đổi thống nhất với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND về thời gian, địa điểm để tổ chức hội nghị cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã mời chủ tịch, phó chủ tịch HĐND cùng cấp, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử và người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND đến dự hội nghị cử tri.

Về số lượng cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến về những người ứng cử ĐBQH, những người ứng cử đại biểu HĐND được quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11-1-2021 cụ thể như sau: Nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể nhưng phải đảm bảo có trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì không nhất thiết mời toàn thể, nhất là những nơi có địa bàn rộng thì mời đại diện hộ gia đình trong tổ nhân dân tự quản (NDTQ) nơi người ứng cử cư trú, đồng thời mời thêm cử tri là đại diện hộ của các tổ NDTQ liền kề, nhằm đảm bảo số lượng cử tri tham dự phải có ít nhất là 55 cử tri tham dự.

Tại hội nghị này, cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND để có ý kiến nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND và biểu quyết sự tín nhiệm đối với từng người ứng cử, hình thức biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu từ 3 - 5 người. Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì tổ kiểm phiếu đếm, tính kết quả biểu quyết đối với từng người ứng cử.

Trường hợp hội nghị biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu tín nhiệm phải có đóng dấu của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoặc UBND cùng cấp. Trên phiếu tín nhiệm phải ghi rõ họ, tên người ứng cử. Nếu có nhiều người ứng cử thì ghi rõ họ, tên đầy đủ người ứng cử xếp theo vần A, B, C. Cử tri gạch tên người ứng cử mà mình không tín nhiệm và bỏ vào hòm phiếu.

 Hội nghị cử tri phải có biên bản theo mẫu quy định, ghi rõ tổng số cử tri được mời, số cử tri có mặt, diễn biến, kết quả hội nghị, ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người ứng cử ĐBQH được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu phải được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lấy ý kiến về người ứng cử ĐBQH được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu phải được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri. Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh phải được gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

Trường hợp hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử nhiều cấp (Quốc hội; HĐND tỉnh, huyện, xã) thì thực hiện xong cấp này mới đến cấp khác. Đối với người ứng cử 2 cấp thì việc lấy ý kiến chỉ tổ chức 1 lần và lập riêng 2 biên bản để báo cáo theo từng cấp (đối với người ứng cử HĐND do ấp, khu phố giới thiệu thì thực hiện theo Điều 5, 6 của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam nơi hiệp thương lập danh sách trích ngang kèm tiểu sử tóm tắt người ứng cử và văn bản đề nghị gửi đến địa phương để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú hỗ trợ việc lấy ý kiến cử tri; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam nơi lấy ý kiến cử tri tiếp nhận văn bản đề nghị, hồ sơ người ứng cử và tổ chức hội nghị cử tri (hoặc kết hợp với hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử của địa phương để tổ chức thực hiện). Biên bản hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được gửi ngay cho địa phương có yêu cầu sau khi kết thúc hội nghị để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình hiệp thương.

Thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tiến hành từ ngày 21-3 đến 13-4-2021 là kết thúc./.

Nguồn: Báo Đồng Khởi