Site banner
Thứ tư, 24. Tháng 7 2024 - 13:51

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh phát động thi đua hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy vai trò tích cực, chủ động, tạo động lực để Ban Chỉ đạo các cấp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương giao năm 2024; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh ban hành Kế hoạch số 2148/KH-BCĐ ngày 08/4/2024 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đồng thuận, sáng tạo nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được cấp ủy, chính quyền địa phương giao”.

Theo đó, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; tập thể và thành viên Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung thi đua tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về BHXH, BHYT theo chức năng, nhiệm vụ; cụ thể, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quyết định số 1171/QĐ-BCĐ ngày 06/6/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các nhiệm vụ được Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh phân công; Ban Chỉ đạo các huyện tổ chức thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động Ban Chỉ đạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 642/QĐ-BCĐ ngày 30/3/2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN gắn liền với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội; tập trung tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 23/02/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Thành viên BCĐ tỉnh thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là truyền thông, vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thuộc cơ quan, đơn vị, đoàn thể; phốihợp tích cực, hiệu quả với cơ quan BHXH tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp lan tỏa chính sách, mở rộng độ bao phủ BHXH toàn dân và BHYT toàn dân. Đồng thời, quan tâm sát sao, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội về BHXH, BHYT trên địa bàn, nhằm kịp thời thông tin, phối hợp truyền thông để xử lý ngay các ý kiến, giải tỏa vấn đề bức xúc của người dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, xây dựng các mô hình hiệu quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; chú trọng phát huy tính gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên đối với công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo duy trì và phát triển người tham gia một cách bền vững. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT tại các cơ sở KCB BHYT

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng, tinh thần thái độ phục vụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT, củng cố niềm tin, đáp ứng tốt nhất sự hài lòng của người dân. Tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên các lĩnh vực thu, chi, giải quyết chế độ, chính sách, thực hiện công bằng trong thụ hưởng chính sách. Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động tổ chức dịch vụ thu, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng, trục lợi, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách TTHC, giao dịch điện tử, cài đặt ứng dụng VssID gắn với thực hiện Dịch vụ công trực tuyến; sử dụng căn cước công dân, ứng dụng VNeID, VssID thay thế thẻ BHYT giấy; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo tốt nhất quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của các chủ thể tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Quyết tâm đưa Ban Chỉ đạo các cấp đi vào hoạt động thực chất, phát huy hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt là Ban Chỉ đạo cấp xã trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo cấp xã hưởng ứng, quán triệt nội dung, mục tiêu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua này đến từng thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đạt chất lượng. Đồng thời, giao Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí thi đua; chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và tổng hợp điểm sau khi kết thúc thời gian thi đua, báo cáo, đề xuất Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định biểu dương, khen thưởng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh