Site banner
Thứ tư, 22. Tháng 5 2024 - 20:55

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Ba Tri tập trung xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Hội cơ sở  phát triển hội viên mới gắn với nâng cao chất lượng hội viên. Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện xây dựng và tổ chức đăng ký các chỉ tiêu giao ước thi đua với Hội Nông dân tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; đồng thời, ký kết giao chỉ tiêu giao ước thi đua cho Hội Nông dân cơ sở, hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, phát hiện các nhân tố mới trong phong trào, kịp thời biểu dương trên trạm truyền thanh xã, thị trấn.... nêu gương điển hình trên bản tin địa phương. Hội Nông dân xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, đầu tư cải tạo vườn tạp, xây dựng gia trại, trang trại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xây dựng khu phố văn minh, tuyến đường sáng, xanh, nghĩa tình.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được xem là phong trào trọng tâm và xuyên suốt có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Kết quả toàn huyện có trên 48.302 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nông dân nghèo. Thông qua công tác thi đua đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, hội viên, nông dân tiêu biểu điển hình trong công tác giúp hộ nghèo vươn lên lập nghiệp, hiến đất làm đường giao thông, góp công, sức xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bám sát Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp vớị các ban, ngành liên quan để huy động các nguồn lục hỗ trợ cho Hội cơ sở hoạt động. Với phương châm “gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu”. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ coi trọng việc sinh hoạt chi Hội, thông qua sinh hoạt để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân; xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động những mặt công tác còn khiếm khuyết, thể hiện rõ 5 năm qua tổ chức Hội đã nâng cao trách nhiệm hoạt động nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội đối với 23 xã, thị trấn. Ban Chấp hành Hội Nông dân các xã, thị trấn định kỳ kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa phương mình.

Ảnh: Hội Nông dân huyện Ba Tri chủ trì phối hợp phản biện mở rộng bãi rác tại xã An Hiệp.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội định kỳ, Hội Nông dân huyện lãnh đạo Ban Chấp hành xã, thị trấn xây dựng nhiều mô hình sinh hoạt, trong đó có lồng ghép với các hộ nông dân có mô hình sản xuất hiệu quả gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Mô hình hộ nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà, nuôi tôm, nuôi nghiêu sò, nuôi lươn, xây dựng tổ hội, chi hội nghề nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh. Tập trung hướng về cơ sở, chỉ đạo các cấp Hội đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, quan tâm đến quyền và lợi ích của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội.

Hội Nông dân huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp hội viên, nông dân theo hướng phù hợp với từng đối tượng ngành nghề, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mở rộng và đẩy mạnh phát triển thành lập chi Hội, tổ Hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, nông dân. Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên nông dân, nâng cao vị thế của tổ chức Hội để vận động, thu hút nông dân vào Hội, góp phần xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh.

Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch Hội Nông Nông huyện Phạm Văn Thành cho biết: Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội; nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong điều kiện hiện nay. Thực hiện tốt Luật dân chủ cơ sở. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, từ BCH cơ sở của các tổ chức Hội, gắn phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội cấp trên. Xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, làm tốt công tác phát triển hội viên mới. Tăng cường công tác thực tế cơ sở của các tổ chức hội; giữ vững và hướng sinh hoạt Hội vào nề nếp; cập nhật theo dõi danh sách hội viên về số lượng và chất lượng, làm tốt công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức hội, hội viên hàng năm. Xây dựng hội viên gương mẫu, thu hút tập hợp nông dân, nhất là nông dân trẻ, có kinh nghiệm trong sản xuất, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp đi đầu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tích cực vận động Hội viên nông dân tích cực xây dựng Quỹ hội, Quỹ hỗ trợ nông dân để tạo nguồn lực hoạt động cho tổ chức; tạo điều kiện để giúp nông dân thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

 

HND huyện Ba Tri