Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 23:55

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Tổng kết chương trình hỗ trợ lãi suất giai đoạn 2014 – 2020.

Chương trình Hỗ trợ lãi suất (HTLS) là nội dung hỗ trợ kinh tế hợp tác, làng nghề theo chủ trương của UBND tỉnh Bến Tre nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn thực hiện chương trình từ nguồn vốn Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phân bổ hàng năm. Chương trình được 3 đơn vị phối hợp triển khai thực hiện từ năm 2014 đến nay (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh). Đặc biệt, từ năm 2017 có nhiều điểm mới như số tiền vay được HTLS tăng lên 100 triệu đồng/hộ/năm, định mức HTLS là 100% theo thực tế cho vay của ngân hàng, thời gian HTLS cũng tăng lên tối đa 24 tháng. Đây là kết quả của sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các sở, ban ngành tỉnh để hỗ trợ cho tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), các làng nghề trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn của chương trình.

Đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tổng kết chương trình, kết quả từ năm 2014 – 2019, có 1.217 lượt THT, HTX, Làng nghề, với 6.088 lượt hộ tham gia, số dư nợ được HTLS là 315.427.649.725 đồng, số tiền được HTLS 13.771.271.698 đồng. Trong đó huyện Thạnh Phú thực hiện chương trình với kết quả cao nhất là 313 lượt THT, HTX, Làng nghề, với 1.583 lượt hộ, số dư nợ được HTLS là 99.875.496.205 đồng, số tiền được HTLS 3.952.603.230 đồng. Việc chi trả tiền hỗ trợ lãi suất cũng được thực hiện linh hoạt qua cả 02 hình thức, chuyển khoản để đảm bảo chủ trương về việc sử dụng thẻ ATM, chi tiền mặt đối với hộ ở những nơi xa xôi, chưa mở tài khoản ngân hàng.

Chương trình HTLS đã tạo điều kiện cho các thành viên trong các THT, HTX tiếp cận nguồn vốn vay, mạnh dạn mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp.  

 Thực hiện theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Năm 2020, tiếp tục thực hiện Chương trình HTLS phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới và kết thúc. Thời gian tới, chờ chủ trương mới thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

Thục Đoan