Site banner
Thứ năm, 9. Tháng 2 2023 - 3:59

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025