Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 22:11

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Phát động Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2024

Hưởng ứng Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đây là phong trào duy nhất do TW Hội Nông dân Việt Nam phát động trong nhiệm kỳ 2018-2023; tích cực thực hiện Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; Hội Nông dân tỉnh phát động phong trào thi đua với những nội dung như sau:

1. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên nông dân về ý nghĩa và tầm quan trọng, phương hướng, mục tiêu của Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện phong trào thông qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua do TW Hội phát động.

Đ/c Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tham quan sản phẩm trưng bày

tại Hội nghị Tổng kết phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (2014-2019)

 2. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong đó các điển hình tiên tiến phải là hạt nhân, đi đầu trong các phong trào nông dân, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ bà con nông dân còn gặp khó khăn trong sản xuất và đời sống, tích cực tham gia xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã cho mỗi sản phẩm tham gia chuỗi giá trị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở nông thôn. Phấn đấu hàng năm vận động hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt danh hiệu giỏi các cấp theo chỉ tiêu TW Hội giao. Phấn đấu đến năm 2024 cơ cấu tỷ lệ bình quân hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là: cấp cơ sở 60%, cấp huyện, thành 25%, cấp tỉnh 10%, cấp TW 5%, trong đó có 1-2% số hộ đạt danh hiệu “nông dân tỷ phú”.

3. Hội Nông dân các cấp phải làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền đồng thời tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để tranh thủ nguồn lực nhằm thực hiện tốt phong trào. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, thực hiện tốt vai trò chủ thể của hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua phong phú, nội dung thiết thực. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, qua đó phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, có hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, với ý thức trách nhiệm “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, để tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thục Đoan