Site banner
Thứ sáu, 1. Tháng 12 2023 - 14:04

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

NHCSXH đồng hành các tổ chức nhận uỷ thác thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững

Bảo đảm an sinh xã hội nói chung, công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nói riêng là chủ trương lớn, là sự nghiệp mà Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm hàng đầu. Cách đây gần tròn 21 năm (ngày 04/10/2002) Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội cùng chung sức xây dựng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua có thể khẳng định, tín dụng chính sách xã hội đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo,... , tạo niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp. Có được sự thành công như vậy là do Ngân hàng Chính sách xã hội đã xây dựng được mô hình hoạt động và phương thức quản lý vốn tín dụng thông qua việc uỷ thác một số công việc trong quy trình cho vay cho 04 tổ chức chính trị - xã hội (bao gồm Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh và Đoàn Thanh Niên) một cách hiệu quả, là cách làm năng động, sáng tạo, hiệu quả, rất đặc trưng và mang tính ưu việt.

Ảnh: Ban Đại diện Hội đồng quản trị họp giao ban quý II năm 2023

Thực hiện Điều 5 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác và trên cơ sở các Văn bản thỏa thuận giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương,Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre, Phòng giao dịch các huyện đã ký kết các Văn bản liên tịch với Hội, đoàn thể cấp huyện, Hợp đồng ủy thác hợp đồng ủy thác với các tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã và các bên đã phối hợp triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi được phép thực hiện trên địa bàn.

 Qua quá trình thực hiện chương trình phối hợp ủy thác cho vay, các cấp Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các nhiệm vụ trong các nội dung ủy thác cho vay, từ khâu tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác đối với Hội cấp dưới, Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), hộ vay và hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Mặt khác, các cấp Hội-Đoàn thể còn phối hợp chặt với Ngân hàng CSXH tỉnh trong đào tạo, tập huấn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ; củng cố, kiện toàn Tổ TK&VV, nhất là những tổ hoạt động yếu kém...

Công tác tuyên truyền thực hiện tín dụng chính sách được thực hiện tốt, bình xét cho vay đúng quy định. Việc triển khai có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH đã giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách có điều kiện thu hút thêm hội viên, nhận thức của hội viên nông dân về vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đã được nâng cao rõ rệt. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách đã mạnh dạn vay vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình nước sạch, chăn nuôi, xây dựng và sửa chữa nhà ở....Hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn tín dụng chính sách đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nâng cao cải thiện điều kiện sống, tạo điều kiện cho con em Học sinh sinh viên có vốn an tâm học tập.

Dư nợ ủy thác đạt 3.592,7 tỷ đồng, chiếm 99% tổng dư nợ; trong đó: Dư nợ Hội Phụ nữ 1.511,6 tỷ đồng với 46.237 hộ, chiếm 42,07%, Dư nợ Hội Nông dân 1.246,5 tỷ đồng với 36.370 hộ, chiếm 34,7%, Dư nợ Hội Cựu chiến binh 471,6 tỷ đồng với 13.997 hộ, chiếm 13,13%, và Dư nợ Đoàn Thanh niên 363 tỷ đồng với 10.938 hộ, chiếm 10,10% dư nợ ủy thác

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền bình xét cho vay một số nơi còn chưa chặt chẽ, một số đơn vị thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng còn thấp;công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp Hội-Đoàn thể chưa đi vào thực chất;

Trong thời gian tới, các cấp Hội-Đoàn thể cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Động viên, khích lệ, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tạo tâm lý tự tin, ý chí thoát nghèo để người nghèo, đối tượng chính sách mạnh dạn tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng vốn, hoàn trả vốn vay. Thực hiện tốt nội dung công việc ủy thác; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế phát sinh; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, trọng tâm là: Phối hợp với chính quyền cấp xã rà soát, lập danh sách, phân tích nhu cầu, điều kiện và khả năng sử dụng vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách làm cơ sở bình xét cho vay, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng trên cơ sở đánh giá khả năng sử dụng vốn, cam kết thực hiện nghĩa vụ của người vay nhằm nâng cao chất lượng của từng khoản vay;  Phối hợp với NHCSXH nơi cho vay nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch tại xã; Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo kế hoạch và chất lượng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót phát sinh. Chú trọng đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát cho cán bộ Hội các cấp.

Với mục tiêu là tiếp tục phát huy hiệu quả với dư nợ ủy thác tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội; chất lượng hoạt động ủy thác tiếp tục được nâng cao; góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của tín dụng chính sách xã hội và góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Hướng tới, phối hợp triển khai các chương trình tín dụng tập trung ưu tiên nâng cao tính liên kết trong sản xuất, nhất là nông nghiệp, đầu tư theo chuỗi giá trị, nông nghiệp giá trị cao, để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm thường xuyên cho lao động, góp phần giảm tỷ lệ nghèo trên địa bàn theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh.

Thanh Tâm, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh