Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 22:07

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam thực hiện giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách từ ngày 01/10/2021 đến hết 31/12/2021

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Văn bản số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng Giám đốc  NHCSXH về việc hướng dẫn giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH. Cụ thể như sau:

            1. Đối tượng, thời gian, mức giảm lãi suất cho vay

            Đối tượng: Tất cả các khách hàng còn dư nợ từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021; không áp dụng đối với các khoản nợ trong thời gian khoanh nợ.

            Thời gian: thực hiện giảm lãi suất cho vay 03 tháng từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/12/2021.

            Mức giảm lãi suất cho vay: giảm 10% so với lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định.     

            2. Phương thức giảm lãi suất cho vay

            Số tiền lãi giảm trong tháng 10, tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12, số tiền giảm lãi tháng 12 được thực hiện kết thúc ngày 31/12/2021.

            Số tiền lãi giảm được NHCSXH thực hiện như sau:

            - Đối với khách hàng còn dư nợ, toàn bộ số tiền giảm lãi được chuyển vào khoản khách hàng trả trước và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả tháng tiếp theo.

           - Đối với khách hàng đã trả hết nợ số tiền giảm lãi được chuyển vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK 105) hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn và không có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội thì Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Nam thông tin đến các tổ chức cá nhân và người vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội biết, theo dõi. 

 

Thanh Tâm-NHCS huyện Mỏ Cày Nam