Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 22:06

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Mỏ Cày Nam, Châu Thành công bố số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu ứng cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ủy ban bầu cử huyện Mỏ Cày Nam vừa công bố số đơn vị bầu cử (ĐVBC), danh sách các ĐVBC và số đại biểu được bầu ở mỗi ĐVBC đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dựa trên dân số toàn huyện, tính đến ngày 31-12-2020 là 143.969 người, Mỏ Cày Nam có số đại biểu được bầu là 34. Tổng số ĐVBC là 8; trong đó, có 3 đơn vị bầu 5 đại biểu, 4 đơn vị bầu 4 đại biểu và 1 đơn vị bầu 3 đại biểu. Cụ thể, danh sách các ĐVBC và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi ĐVBC như sau:

ĐVBC số 1 gồm các xã Định Thủy, Phước Hiệp, với dân số là 16.025 người, có 7 ứng cử viên, được bầu 4 đại biểu. ĐVBC số 2 gồm thị trấn Mỏ Cày, xã Tân Hội, với dân số là 17.832 người, có 7 ứng cử viên, được bầu lấy 4 đại biểu. ĐVBC số 3 gồm các xã An Thạnh, Đa Phước Hội, với dân số là 20.214 người, có 8 ứng cử viên, được bầu lấy 5 đại biểu. ĐVBC số 4 gồm các xã Thành Thới A, Thành Thới B, với dân số là 18.864 người, có 7 ứng cử viên, được bầu lấy 4 đại biểu. ĐVBC số 5 gồm các xã Bình Khánh, An Định, với dân số là 20.398 người, có 8 ứng cử viên, được bầu lấy 5 đại biểu. ĐVBC số 6 gồm các xã An Thới, Ngãi Đăng, với dân số là 12.148 người, có 5 ứng cử viên, được bầu lấy 3 đại biểu. ĐVBC số 7 gồm các xã Tân Trung, Minh Đức, với dân số là 16.014 người, có 7 ứng cử viên, được bầu lấy 4 đại biểu. ĐVBC số 8 gồm các xã Cẩm Sơn, Hương Mỹ, với dân số là 22.474 người, có 8 ứng cử viên, được bầu lấy 5 đại biểu.

Hiện nay, huyện Mỏ Cày Nam đang thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử và đề cử để chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Theo kế hoạch bầu cử, cử tri huyện nhà sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày Chủ nhật, 23-5-2021.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND các xã, thị trấn huyện Châu Thành đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ấp, khu phố ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Quang cảnh cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại Châu Thành. 

Kết quả, số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 545 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 1.099 người. Cơ cấu, thành phần ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: khối đảng 187 đại biểu, tỷ lệ 17,02%; chính quyền 303 đại biểu, tỷ lệ 27,57%; chuyên trách Mặt trận 101 đại biểu, tỷ lệ 9,19%; tổ chức thành viên Mặt trận 190 đại biểu, tỷ lệ 17,29%; khối doanh nghiệp 17 đại biểu, tỷ lệ 25,3%; tôn giáo 23 đại biểu, tỷ lệ 2,09%; thành phần khác 287 đại biểu, tỷ lệ 25,3%; trong đó công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước 228 đại biểu, tỷ lệ 20,75%.

Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh của Thường trực HĐND xã, thị trấn, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ấp, khu phố được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử tiến hành lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đến ngày 8-3-2021 là hoàn tất./.

Nguồn: Báo Đồng Khởi