Site banner
Thứ sáu, 1. Tháng 12 2023 - 14:01

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Mỏ Cày Bắc tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội nông dân cơ sở

Ngày 27/9/2023, Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ Hội nông dân cơ sở. Đồng chí Châu Anh Cần - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc.

Tham dự Lớp tập huấn có 125 học viên, là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, thị trấn, Chi Hội trưởng, hoặc Chi Hội phó Hội nông dân 102 ấp trên địa bàn huyện. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở, xây dựng chi tổ Hội nông dân nghề nghiệp; Cán bộ, hội viên Hội Nông dân tham gia phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian tập huấn là 2 ngày (27 và 28 tháng 9 năm 2023).

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ Hội nông dân cơ sở nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, cũng như những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hội và phong trao nông dân cơ sở. Đồng thời củng cố lập trường quan điểm chính trị; khả năng vận dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

HND huyện Mỏ Cày Bắc