Site banner
Thứ hai, 15. Tháng 8 2022 - 23:35

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước