Site banner
Thứ năm, 7. Tháng 7 2022 - 19:46

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hội Nông dân cần thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân các cấp; của cán bộ và đông đảo hội viên nông dân đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; của cán bộ, hội viên, nông dân. Qua đó, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng; kịp thời đề xuất xử lý, giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 60-KH/HNDTW, ngày 03 tháng 6 năm 2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/W, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”. Theo đó, Hội Nông dân các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

(1) Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến cán bộ, hội viên nông dân. Nâng cao kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để thực thi hiệu quả các quyền của người tiêu dùng, nhất là đối với đối tượng người tiêu dùng yếu thế (trẻ em, học sinh, sinh viên, người già, phụ nữ, công nhân nghèo, khu vực nông thôn,...).

Tuyên truyền công khai, minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. Thực hiện lồng ghép các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng để truyền tải sâu rộng và nhanh nhất các nội dung trên đến từng cán bộ, hội viên nông dân.

Xây dựng đạo đức người nông dân thế hệ mới trong sản xuất, kinh doanh và hình thành văn hóa cung ứng hàng hóa tiêu dùng an toàn, theo tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Cán bộ, hội viên của Hội Nông dân, đặc biệt là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp phải dựa vào nông dân và vì nông dân. Tuyên truyền, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa.

Nghiên cứu lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi hội, tổ hội để quán triệt đến đông đảo hội viên nông dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp chất lượng, an toàn; thực hiện đăng ký mẫu mã, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm... trong tiêu thụ sản phẩm.

(2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân các cấp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hội Nông dân các cấp hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ hợp tác, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp…gắn trách nhiệm trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh quốc gia, từ đó xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp.

Khuyến khích, động viên các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để cung cấp thông tin đến người tiêu dùng. Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cán bộ Hội và hội viên nông dân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong sản xuất thực phẩm sạch, an toàn

(3) Tăng cường thực hiện và phối hợp triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác giám sát đối với công tác bảo vệ người tiêu dùng theo Quyết định số 217- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi, sức khỏe, gây thiệt hại hoặc đe dọa đến tính mạng, an toàn của người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ để hội viên nông dân nâng cao khả năng tự bảo vệ.

Nghiên cứu đề xuất với các cơ quan chức năng hoàn thiện các chế tài đủ răn đe đối với những hành vi sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng..., nhất là đối với các đối tượng người tiêu dùng yếu thế. Tham mưu xây dựng cơ chế phù hợp để có kinh phí tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tham gia đấu tranh và hỗ trợ với cơ quan chức năng trong việc kiểm soát, không để lưu thông trên thị trường những hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng.

(4) Đề xuất, tham mưu chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tham mưu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tập quán tiêu dùng của người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học, công nghệ và xu hướng phát triển các giao dịch thương mại điện tử.

Đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan quản lý nhà nước và các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tham gia phối hợp sơ, tổng kết thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (2010), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đất nước và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế quản lý nhà nước và tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Hội Nông dân phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chủ động, có các giải pháp bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ Hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này./.

Ban Xây dựng Hội