Site banner
Thứ ba, 6. Tháng 6 2023 - 22:14

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại!                                                                                                                                                                                                        Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028!

Hội Nông dân Ba Tri phát huy nguồn lực hỗ trợ đầu tư sản xuất cho nông dân

Thời gian qua Hội Nông dân huyện Ba Tri đã tích cực huy động mọi nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên nông dân (HVND) tăng gia sản xuất; phát huy đoàn kết, tự lực tự cường, cần cù sáng tạo trong lao động phát triển kinh tế hộ giảm nghèo bền vững. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng HVND trong huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng – Nhà nước về đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND), chính sách cho vay lãi suất ưu đãi giúp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng và phát triển rộng, mạnh.

Để tạo được nguồn vốn cho HVND đầu tư sản xuất phát triển kinh tế, Hội nông dân huyện Ba Tri đã xây dựng và phát triển đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND. Thực hiện chỉ tiêu năm 2020, Hội nông dân huyện đã phân bổ cho Hội Nông dân các xã, thị trấn trực tiếp vận động đến cuối tháng 10 năm 2020 được 401/400 triệu đồng, đạt 100,25%, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND đến nay là 2,564 tỷ đồng đã giải ngân cho vay 179 hộ, với 5 dự án. Riêng nguồn vốn Quỹ HTND TW đang đầu tư hỗ trợ 4 dự án nuôi bò sinh sản ở các xã Mỹ Thạnh, Mỹ Chánh, An Bình Tây và An Phú Trung, với số tiền cho vay 1,3 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh đầu tư dự án nuôi bò sinh sản ở xã Phước Ngãi với số tiền 400 triệu đồng, cho 20 hộ vay và xã Phú Lễ 400 triệu đồng chuẩn bị giải ngân. Nguồn vốn của Hội nông dân huyện, xã, trong năm vận động được 401 triệu đồng và đã giải ngân cho 24 hộ vay. Nhìn chung, qua kiểm tra các hộ vay vốn từ  các dự án trên đã sử dụng đúng mục đích, các dự án mang lại hiệu quả cao.

Quang cảnh trao vốn hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân huyện Ba Tri

Bên cạnh đó, Hội hoạt động nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) đến nay có tổng dư nợ là 148,328 tỷ đồng, với 16.172 hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong năm, đã thành lập 09 tổ vay vốn, nâng tổng số 23 tổ và đã giải ngân được 2 tổ, với 33 hộ vay, tổng số tiền 3,2 tỷ đồng. Thực hiện dịch vụ hổ trợ vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện, lập hồ sơ cho vay hỗ trợ lãi suất 32 tổ, 142 tổ viên, dư nợ 10,760 tỷ đồng (hỗ trợ lãi suất 259,748 triệu đồng).

Từ hoạt động đầu tư vốn và các hoạt động phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế của Hội, đa số hộ được hỗ trợ vay vốn có thu nhập tăng lên đáng kể, sử dụng vốn đạt hiệu quả, kinh tế gia đình được cải thiện, nâng cao mức sống cho gia đình. Ngoài ra, các cấp Hội trong huyện cũng đã chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn cũng như hội thảo hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH cũng như các nguồn vốn Quỹ HTND của TW, tỉnh, huyện, các HVND trong huyện đã tận dụng tối đa nguồn vốn để đầu tư chuyển đổi sản xuất, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Hình thành nhiều dự án, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo và phát triển kinh tế ở địa phương.

Tiếp tục phát huy nguồn lực hỗ trợ đầu tư sản xuất cho nông dân, năm 2021 các cấp Hội trong huyện Ba Tri tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền vận động HVND tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ KHKT mới trong sản xuất để xây dựng có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. Đồng thời, chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Thanh Hải-CTV HND huyện Ba Tri