Site banner
Chủ nhật, 4. Tháng 12 2022 - 10:11

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Hiệu quả từ mô hình đặc thù quản lý và hoạt động ủy thác tại NHCSXH

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là một tổ chức tín dụng đặc thù, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Mô hình quản lý và hoạt động bao gồm: Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; cán bộ NHCSXH chuyên trách làm nhiệm vụ tác nghiệp; các tổ chức chính trị xã hội làm dịch vụ ủy thác cho vay; Tổ Tiết kiệm và vay vốn làm nhiệm vụ ủy nhiệm thực hiện bình xét công khai, dân chủ để lựa chon người có đủ điều kiện vay vốn.

Để chuyển tải vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ người nghèo trong điều kiện bộ máy tinh gọn, NHCSXH đã thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc qua các tổ chức chính trị xã hội. Theo số liệu báo cáo của NHCSXH huyện dư nợ các chương trình tín dụng được nhận ủy thác đến 31/8/2022 là 325.980 triệu đồng. Trong đó: Liên Hiệp Hội Phụ nữ quản lý 138.670 triệu đồng chiếm 42,53%; Hội Nông dân quản lý 129.786 triệu đồng chiếm 39,81%; Hội Cựu Chiến binh quản lý 39.881 triệu đồng, chiếm 12,23%, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý 17.643 triệu đồng chiếm5,43% việc cho vay được ủy nhiệm một số nội dung công việc cho Tổ TK&VV và tổ chức thực hiện giao dịch trực tiếp tại xã, với cách thức “Giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”

Ảnh: Mô hình giao dịch cố định tại xã của NHCSXH

Phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc qua tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện bình xét cho vay tại các tổ TK&VV dưới sự chứng kiến của trưởng ấp, khu phố; thực hiện việc giải ngân tại các điểm giao dịch tại xã thể hiện tính ưu việc riêng có của NHCSXH, là hướng đi đúng đắn, huy động được sức mạnh của cộng đồng và toàn xã hội, giúp chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phương thức này đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời, góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đài Hiệp - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh