Site banner

Giám sát việc thực hiện nội dung Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025 đối với UBND huyện Chợ Lách

Ngày 21/8/2019, tại Hội trường nhỏ UBND huyện Chợ Lách, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có buổi giám sát Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện nội dung Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Thành phần đoàn giám sát gồm Thường trực Hội Nông dân, Ban Xây dựng hội Hội Nông dân, các Ban Hội Nông dân tỉnh và mời đại diện: UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Cựu chiến binh tỉnh, Ông Lao Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn.

Ông Trần Hữu Nghị - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Lách báo cáo kết quả thực hiện nội dung Kết luận số 359-KL/TU về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện có 08/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn 02 xã Hòa Nghĩa, Vĩnh Hòa đạt 19/19 tiêu chí, đang thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ thẩm tra cấp huyện để đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo kế hoạch đến cuối năm 2019, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đang phấn đấu thực hiện thêm tiêu chí Quy hoạch (1); đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện 02 tiêu chí còn lại là Y tế - Văn hóa - Giáo dục (5) và Môi trường (7) để phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm huyện có 03 sản phẩm OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng “4 sao” gồm chôm chôm, nhãn, sầu riêng. Trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, năm qua Chợ Lách tập trung thực hiện khá tốt 9 giải pháp: Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quy hoạch; quản lý và tổ chức sản xuất; khoa học và công nghệ; hạ tầng kỹ thuật, đê bao thủy lợi; thương hiệu, thị trường và xúc tiến thương mại; môi trường; vốn và chính sách; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều chương trình, đề án, dự án, các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao được nhân rộng như: sầu riêng đạt 150 triệu đồng/ha, chôm chôm đạt 120 triệu đồng/ha, bưởi da xanh 112 triệu đồng/ha, măng cụt trên 90 triệu đồng/ha, cây giống và hoa kiểng đạt trên 700 triệu /ha/năm.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Ông Lao Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia liên kết, hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm giải quyết những hạn chế của việc sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cơ sở trong việc việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp mà UBND huyện đã đề ra nhằm thực hiện tốt Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy. Quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết, tầm quan trọng của thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông đề nghị các sở, ngành tỉnh quan tâm hỗ trợ quảng bá thương hiệu GlobalGAP trên trái Chôm chôm, VietGAP trên trái Măng cụt đã cấp giấy chứng nhận. Hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác sản xuất theo Nghị định 151 của Chính phủ, tạo sự liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Quan tâm hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Ngọc Mai