Site banner
Thứ bảy, 2. Tháng 3 2024 - 20:46

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền để “Tăng tốc - tạo bức phá”

Tiếp tục “tăng tốc”

Kết quả đó bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong hệ thống thông tin đại chúng các cấp. Các cơ quan báo chí cấp tỉnh và hệ thống đài truyền thanh, trang tin điện tử đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, đa dạng về hình thức và nội dung; đặc biệt là tập trung tuyên truyền, quán triệt mục tiêu nghị quyết, thống nhất nhận thức và lan tỏa tinh thần “khởi động”, “hành động” và “tăng tốc” trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đã cổ vũ, động viên kịp thời mọi cấp, mọi ngành thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Những thành tựu đạt được trong những năm qua đã làm cho bộ mặt kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh không ngừng khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện; niềm vui, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, nâng lên.

Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Bởi năm 2019 là năm liền kề với năm cuối nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Đối với cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, năm 2019 được xem là năm cuối của nhiệm kỳ, vì quý I, quý II năm 2020 là tiến hành đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở, quỹ thời gian để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết không còn nhiều nữa.

Đồng chí Cao Văn Dũng, UV BTVTU-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre biểu dương gương

học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguồn Báo Đồng Khởi

Theo lộ trình đã được Tỉnh ủy đề ra từ đầu nhiệm kỳ thì năm 2019 là năm “bứt phá”, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội để năm 2020 là “về đích” - hoàn thành toàn bộ mục tiêu nghị quyết với kết quả cao nhất. Nhưng năm 2018, chúng ta “tăng tốc” chưa đồng bộ, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên ở một số ngành, địa phương chưa tăng tốc, chưa chủ động, năng động, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chưa tích cực tháo gỡ khó khăn nên còn một vài chỉ tiêu quan trọng chúng ta không đạt. Vì thế, khi bàn về phương hướng, mục tiêu năm 2019, các đồng chí trong Ban Thường vụ, trong Tỉnh ủy đều thống nhất là phải tiếp tục “tăng tốc” mới “bứt phá” được; một số lĩnh vực chúng ta chưa đủ điều kiện vật chất để “bứt phá” nên phải tiếp tục “tăng tốc” ngay từ đầu năm để tạo “bứt phá” cho cả năm. Vì vậy, thống nhất tư tưởng chỉ đạo năm 2019 “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”. Tập trung thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới”; trong đó lấy “đoàn kết” làm trung tâm, “dân chủ” làm nền tảng, “năng động - đổi mới” làm động lực. Chọn 9 trọng tâm để “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” và chọn trọng tâm số (1) “Tiếp tục tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thông tin tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương, công trình, dự án lớn”.

Tuyên truyền 9 nhiệm vụ trọng tâm

Từ tư tưởng chỉ đạo và trọng tâm “tăng tốc - tạo bứt phá” năm 2019 cho chúng ta thấy Tỉnh ủy đã đặt vai trò, vị trí của công tác tuyên truyền ở vị trí số 1. Rõ ràng, nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan làm công tác tuyên truyền, những người làm công tác tuyên truyền là hết sức nặng nề và muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở.

Quán triệt tinh thần đó, các cơ quan làm công tác tuyên truyền và đội ngũ làm công tác này phải quán triệt và bám sát Nghị quyết Tỉnh ủy, phải năng động, đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Nội dung từng số báo, từng chương trình của đài, từng chuyên trang, chuyên mục cần xác định rõ: tuyên truyền cái gì, tuyên truyền cho ai, tuyên truyền vào thời điểm nào cho phù hợp… đó là vấn đề cần quan tâm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

 Bên cạnh đổi mới cách tổ chức tuyên truyền thì nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở trong năm 2019 cần bám sát, tập trung tuyên truyền sâu các nội dung trọng tâm. Đó là liên tục tuyên truyền với nhiều hình thức để lan tỏa tinh thần, nội dung “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” trong toàn hệ thống chính trị; tập trung tuyên truyền thực hiện phương châm 10 chữ “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới” và 9 trọng tâm mà Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019 đã đề ra. Muốn làm được điều đó cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất là, tuyên truyền phải làm cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên hiểu tinh thần của nội dung “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” là phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đề ra trong năm 2019, để năm 2020 về đích một cách trọn vẹn.

Thứ hai là, tuyên truyền cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho các cao trào, các nội dung thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi 17-1-2020; đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Đồng khởi khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu, xây dựng nông thôn mới, phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng giao thông nông thôn...

Thứ ba là, tập trung tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Thứ tư là, đẩy mạnh tuyên truyền vai trò nêu gương của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên; mô hình, gương điển hình trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua Đồng khởi mới, trong thi đua “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mạnh dạn phê phán những biểu hiện thiếu ý chí tiến công, ngại khó, thờ ơ, vô cảm với công việc, với những vấn đề bức xúc của nhân dân...

Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng bộ năm 2019 là vô cùng nặng nề và khó khăn, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân phải có sự thống nhất về nhận thức và hành động, đoàn kết thống nhất cao, năng động, sáng tạo và quyết liệt, liên tục đồng bộ và đồng loạt “tiến công, tiến công liên tục, giành thắng lợi” như trong Đồng khởi năm 1960 thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ “tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” năm 2019; trong đó, vai trò của công tác tuyên truyền phải đi đầu và đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền là vô cùng quan trọng và có ý nghĩa.

Trích nguồn Báo Đồng Khởi