Site banner
Chủ nhật, 4. Tháng 12 2022 - 9:14

Cán bộ, Hội viên, Nông dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại

Các cấp Hội tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nhằm phấn đấu nổ lực thực hiện tốt phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

2. Việc phát động phong trào thi đua phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội. Với tinh thần của năm “Bứt phá về đích” các huyện, thành Hội tổ chức quán triệt sâu sắc và khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết của cấp ủy, của Hội cấp trên để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2020 và cả nhiệm kỳ trên cơ sở “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy và các cơ chế, chính sách phát triển, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khuyến khích tập trung, tích tụ ruộng đất  để sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chăn nuôi tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, kết hợp nông nghiệp với phát triển du lịch. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; kiểm tra nâng chất các tiêu chí do Hội thực hiện ở các đã được công nhận, các cấp Hội phấn đấu các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; khuyến khích phát triển các nghề mới phù hợp với điều kiện của từng địa phương theo chủ trương “Mỗi xã một sản phẩm”; tiếp tục tổ chức triển khai sâu rộng hoạt động “Ngày Chủ Nhật nông thôn mới”.

Phối hợp các ngành có liên quan cùng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực phát triển công nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, mở rộng quy mô, thị trường tiêu thụ. Đồng thời, đẩy mạnh kêu gọi, thu hút các dự án đầu tư công nghiệp quy mô lớn.

Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người có công, trong đó tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở; tăng cường triển khai đến các cấp Hội thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 – 2020 nhằm nâng cao năng lực phát triển sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững do Hội được phân công quản lý.

Phối hợp triển khai các công trình, dự án, ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi; 90 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

3. Nâng cao chất lượng quản lý, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Tổ chức, sắp xếp và nâng cao chất lượng hoạt động các cụm, khối thi đua các cấp; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, giải pháp thiết thực, có hiệu quả trong hoạt động cụm, khối thi đua. Tổ chức bình xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng được chính xác và có tác dụng nêu gương, tạo sự lan tỏa trong hệ thống Hội.

Chú trọng và tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Mỗi đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng ở từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, bồi dưỡng, chọn lọc những mô hình mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc giới thiệu về tỉnh để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong vận động cán bộ, công chức và hội viên nông dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào thi đua do Hội các cấp trong tỉnh phát động, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.  

Ngọc Mai